INTERNATIONAL NEWS ACADEMY

International News Academy, duayen habercilerden ve seçkin akademisyenlerden oluşan eğitimci kadrosuyla, değişen dünyanın modern, uluslararası habercilik anlayışına uygun olarak hazırlanmış bir haber akademisidir.

Günümüzde haberin ve habercilik mesleğinin doğası hızla değişmekte, haber üretim sürecinde farklı görevler alan profesyonellerin görev tanımları arasındaki farklılıklar önemini kaybetmektedir. Tek yönlü habercilik anlayışı yerini, haber ile ilgili tüm kavramlara, teknolojilere ve uygulama biçimlerine hakim; sıklıkla "multi-tasking" habercilik olarak anılan çağdaş habercilik anlayışına bırakmıştır.

Buradan hareketle International News Academy, zamanın ruhunu yakalamış; multi-tasking habercilik anlayışına sahip, donanımlı ve yetkin haberciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

International News Academy'de Eğitim Almak İçin:

DERS İÇERİĞİ

GAZETECİLİĞİN VE HABERCİLİĞİN TANIMI - Yrd. Doç. Dr. Hakkı Öçal Gazeteciliğin ve haberciliğin temel kavramlarını ve söz konusu kavramların birbirleriyle olan ilişkisini merkeze alan bu derste katılımcıların; haberin değerini oluşturan etkenler, haberin seçimi, kaynağın seçimi, haberin yazımı ve habercilik etiği gibi konularda temel seviyede bilgilenmeleri, gazeteciliğe ve haberciliğe dair çağdaş bir bakış açısı kazanmaları amaçlanmaktadır. GÜNÜMÜZDE HABERİN VE HABERCİLİĞİN ÖNEMİ – Öğr. Gör. Ali Kırca Bu derste çağdaş toplumsal yapıların ayrılmaz bir parçası olan halkın haber alma ihtiyacı çerçevesinde haberin ve haberciliğin günümüzde kazandığı yeni anlam ve değerlerin açıklanması, ilgili kavramlar ve örneklerle birlikte katılımcıların bu konudaki bilgi ve yaklaşımlarının zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. HABER KAYNAKLARI VE HABER TOPLAMA – Öğr. Gör. Mehmet Güler Gazetecilik ve haberciliğe dair verilen teorik bilgilerin pekiştirileceği bu derste katılımcıların haber kaynaklarını tanıma, bu kaynakları değerlendirme ve aralarında seçim yapabilme süreçleri için gerekli donanımı kazanmaları; kaynaklardan gelen bilgi akışını yönetmeyi ve haberi doğru şekilde toplamayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır. HABER YAZMA, BAŞLIK VE SPOT, HABER GİRİŞİ – Yrd. Doç. Dr. Hakkı Öçal Haberin hedef kitleye sunuluş şeklinin de en az ele aldığı konu kadar önemli olduğu gerçeğinden hareketle katılımcılara haber başlığı, spot ve haber girişi yazmanın inceliklerinin öğretileceği bu ders aynı zamanda haberi destekleyici unsurlara ve haber yazma tekniklerine giriş niteliği taşımaktadır. HABER TÜRLERİ – Öğr. Gör. Rıdvan Akar Bu derste katılımcıların rutin haber, asparagas haber, atlatma haber, tuzak haber, özel haber, ambargolu haber ve daha pek çok haber türünü tanımaları, her bir haber türünün kendine has yapısal özellikleri hakkında fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir. Hedeflenen kazanımların başında katılımcılar tarafından haber toplama ve haber yazımı süreçlerinin haberin türüne göre nasıl farklılaştığının kavranması gelmektedir. HABERCİLİKTE RÖPORTAJ VE SÖYLEŞİ – Öğr. Gör. Rıdvan Akar Bu dersin amacı gazete haberciliğinin en dikkat çekici unsurlarından biri olan röportajın değerini belirleyen özellikleri aktararak, doğru röportajın tüm üretim aşamaları hakkında katılımcıları bilgilendirmektir. Ders kapsamında röportajın tanımı ve röportaj türünün özellikleri, konularına ve sunuş biçimlerine göre röportajlar ve benzeri başlıklar ele alınmakta, katılımcıların röportaj yapabilme, yapılan röportajı en iyi şekilde okuyucuya aktarabilme beceresini kazanmaları hedeflenmektedir. HABER AJANSLARI – Öğr. Gör. Mehmet Güler Gerek yerel, gerekse küresel haber akışının merkezinde kuşkusuz haber ajansları yer almaktadır. Bu durum haber ajanslarını ve ajans haberciliğinin dinamiklerini, donanımlı bir habercinin mesleki eğitiminin vazgeçilmez bir parçası haline getirmektedir. Haber Ajansları dersinde katılımcılar; dünyanın önde gelen haber ajanslarını tanıyacak, nasıl işlediklerini ve siyasetten ekonomiye, spordan sanata tüm sosyal etki mekanizmaları üzerinde ne denli etkili olduğunu ve bu durumun sebeplerini kavrayacaktır. HABERCİLİK ETİĞİ – Faruk Bildirici Haber ve habercilik kavramlarının tanımları, tanıklık etmekte olduğumuz toplumsal değişimin lokomotifi işlevini üstlenen teknolojinin etkileri ile yeniden şekillenirken yetkin bir haberci için etik değerler, pusula vazifesi görmektedir. Bu farkındalık çerçevesinde katılımcıların ideal haberci ahlakı ve habercilik etiği üzerine düşünsel derinlik kazanmaları, dersin temel amaçlarındandır.
2. HABERCİLİĞİN TEMEL ALANLARI
TEMEL HABER YAZMA TEKNİKLERİ – Öğr. Gör. Rıdvan Akar Bu dersin amacı katılımcılara çağdaş haber yazma tekniklerine ilişkin gerekli donanımı kazandırmaktır. Ders kapsamında açık, anlaşılır ve çekici haber metinleri kaleme alabilmek için dikkat edilmesi gereken unsurlara değinilmekte, bununla birlikte eğitmenin özel olarak seçtiği örnekler üzerinden katılımcılara, günümüzde haber yazarlarının sıkça düştükleri yanlışların gösterilmesi ve kendi editör bakışlarının kazandırılması amaçlanmaktadır. HABER TÜRLERİNE GÖRE HABER YAZMA: İÇ HABERLER – Öğr. Gör. Mehmet Güler Katılımcıların habere, haberciliğe ve haberin yazım sürecine dair edindikleri bilgiler ışığında farklı türde haberlerin kaleme alınması sırasında göz önünde bulundurmaları gereken faktörlerin anlaşılmasını amaçlayan bu ders, yurt içinden toplanan ve gazetecilik terminolojisinde “iç haber” olarak adlandırılan haberlerin yazım sürecine odaklanmaktadır. HABER TÜRLERİNE GÖRE HABER YAZMA: DIŞ HABERLER – Öğr. Gör. Ayşe Karabat Dış haberler gerek toplandıkları kaynaklar, üretilmeleri sırasında karşılaşılan özel koşullar ve haberin üretim sürecine dahil olan etki mekanizmaları arasındaki dil farklılığı ile; gerekse haberin yazılması ve yayımlanması süreçlerinde göz önünde bulundurulması gereken alışılmışın dışında değişkenleri ile azami dikkat ve özveri isteyen haber türleridir. Bu derste katılımcılara, dış haberlerin üretim süreçlerini başarıyla yönetebilmek için gerekli olan donanımın kazandırılması amaçlanmaktadır. HABERİN TAKİBİ VE DÜZENLENMESİ – Haberleştirebileceğiniz bir konu yakaladınız. Peki iyi bir haberci ne yapardı? Konuyu hemen haberleştirir miydi, yoksa takibini sürdürüp haberin değerini artıracak yeni detaylara ulaşmaya mı çalışırdı? Bu derste katılımcılar, habercinin en önemli becerilerinden olan haber takibi ve haberin düzenlenmesi konularında eğitmenin meslek hayatı boyunca biriktirdiği tecrübelerini ilk ağızdan dinleme şansını yakalayacaktır. HABERİ DESTEKLEYECEK UNSURLAR – Öğr. Gör. Çağla Öztek Haberin doğru kaynaklardan, doğru yaklaşımla toplanmış; haber yazım tekniklerine dikkat edilerek yazılmış, doğru başlık ve spot kullanılarak servis edilmeye hazır hale getirilmiş olması, haberin gerçek değerini yansıtabilmesi için yeterli olmayabilir: Bazen tek bir fotoğraf, sayfalarca metinden daha fazlasını anlatır. Katılımcılar bu derste haberi destekleyecek unsurlar, bu unsurların elde edilmesi, aralarından seçim yapılması ve kullanılması konularında bilgilendirilecek, hazırladıkları haberleri daha da değerli kılacak yöntemleri öğreneceklerdir.
FOTOĞRAFIN TEMELLERİ – Yrd. Doç. Dr. Tolga Hepdinçler Bu ders katılımcılara fotoğraf ile ilgili temel bilgileri, belirli bir fotoğraf mantığı çerçevesinde sistematik olarak kazandırmayı amaçlamaktadır. Fotoğrafın yapısal öğeleri ile tanışıp bunları kompozisyon öğesi olarak kullanmayı öğrenmeleri ve temel araç gereçler hakkında bilgili hale gelmeleri, katılımcıları bekleyen başlıca kazanımlardır. FOTOĞRAF HABER İLİŞKİSİ – Tolga Adanalı Günümüzde gerek gazetelerin, gerekse yeni medya araçlarının ayrılmaz öğelerinden biri konumunda bulunan fotoğrafın; haberle ve onun doğasıyla olan ilişkisini konu eden bu ders, katılımcıların sadece habercilik anlayışlarını değil, aynı zamanda medya okur-yazarlığı konusundaki yetkinliklerini de güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Fotoğrafın haberi destekleyici etkisi, habercinin taşıması gereken etik ve ahlaki sorumluluklar çatısı altında katılımcılara aktarılacaktır. FOTO – MUHABİRLİĞİ, FOTO – RÖPORTAJ TEKNİKLERİ – Abdurrahman Antakyalı Bu derste; foto-muhabirliğin tanımından görev ve sorumluluklarına, foto-muhabirin taşıması ve taşımaması gereken etik yükümlülüklerden foto-röportaj tekniklerinin inceliklerine kadar pek çok farklı başlığa değinilecektir. Ders kapsamında katılımcılar, foto-muhabirliği alanının üretim mekanizmasının tüm parçalarıyla ilgili olarak teorik bilgilerin yanında, eğitimcinin sahadaki tecrübelerinden öğrenme fırsatı da yakalayacaklardır. MULTİMEDYA UYGULAMALARI (FOTOĞRAF) - Öğr. Gör. Tanzer Ercanpolat Bu ders Adobe Photoshop programı üzerine mesleki gereksinimleri kazanma, yönetme ve kullanabilme üzerine odaklanmaktadır. Görüntü işleme temel kavramı üzerinden, imaj formatları, dekupe araçları, katman sistematiği, katman tipleri ve katman modu fonksiyonları, renk modelleri, renk düzeltme, doku transferi, smart object ve action gibi giriş seviyesinden gelişmiş düzeye kadar birçok fonksiyonu kapsayan dersin katılımcılara, programın sunduğu özelliklerin ötesinde görsel iletişim tasarımı anlamında doğru ve yaratıcı görsel üretmeyi öğretmesi amaçlanmaktadır.
KAMERA TEKNİKLERİ - Yrd. Doç. Dr. Erkan Büker Bu derste katılımcılara video-haberciliğin olmazsa olmazı olan kameraların habercilikteki yeri, teknik özellikleri ve kamera kullanımının altın kuralları aktarılacaktır. Bir olayın hareketli görüntüler aracılığıyla kamuoyuna aktarılması sırasında göz önünde bulundurulması gereken yasal sınırlılıkları ve etik ilkeleri de kapsamakta olan ders, katılımcılar için video-haber üretim pratikleri konusunda temel oluşturmayı hedeflemektedir. HAREKETLİ GÖRÜNTÜNÜN TEMEL UNSURLARI - Yrd. Doç. Dr. Tolga Hepdinçler Bu derste katılımcılara, işitsel ve görsel niteleme ve tanımlamada kullanılan başlıca kavramlar tanıtılmakta, ses ve görüntüyle ilgili temel kavramlar tanımlanmakta ve kavramların disiplinlerarası ilişkileri aktarılmaktadır. Çağdaş görsel ve işitsel medya endüstrisini oluşturan teknolojik araçlar ve süreçler konusunda bilgilendirilecek olan katılımcıların görsel ve işitsel alandaki gelişmeleri, araştırmaları ve yeni yaklaşımları kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. HABERCİLİKTE KURGUNUN ÖNEMİ VE TEKNİKLERİ - Hamdi İstanbullu Katılımcıların haberi destekleyen ve haberin değerini artıran unsurlar üzerine tamamladıkları dersler ışığında, habercilikte kurgunun yerini ve önemini vurgulamakta olan bu ders; özellikle video-habercilikle ilgilenen profesyoneller için temel oluşturacaktır. Ders kapsamında katılımcılar kurgu teknikleri üzerine teorik bir girişin yanında eğitmenin sunacağı örneklerle konuyu tüm yönleriyle kavrama olanağı yakalayacaklardır. TV HABERCİLİĞİ (VİDEO-HABER İLİŞKİSİ) - Hamdi İstanbullu Gazete haberciliğinden gerek hazırlanış, gerekse alımlanma ve tüketim biçimi yönüyle farklılaşan TV haberciliği ürünleri bu bağlamda özgün dinamiklere sahip bir haber üretim alanıdır. TV haberciliği için uygun standartlarda haber metninin kaleme alınması, video öğelerinin taşıması gereken temel nitelikler; TV haberini meydana getirecek video parçalarının montajlanması ile ilgili estetik yaklaşımlar ve hareketli görüntüler yardımıyla olayların hikayeleştirilmesi üzerine teorik bilgiler dersin konusunu oluşturmaktadır. HABERCİLİĞİN YENİ TEKNOLOJİLERİ: AKILLI TELEFON - DİJİTAL VERİ TRANSFERİ TEKNOLOJİLERİ - Kutay Bal Bu ders bilginin dolaşımı sürecinde devrim niteliğinde değişikliklerin tetikleyicisi konumunda olan akıllı telefonların; haberin üretimi ve tüketimi üzerindeki dönüştürücü etkisini ve haberciliğin yeni biçimlerini merkezine almaktadır. Mesleki bir araç olarak akıllı telefonların kullanıldığı alanlar, hangi durumlarda habercinin işini kolaylaştırırken hangi durumlarda zorlaştırabileceği, dijital veri transferi teknolojilerindeki gelişmelerin medya sektöründe ne şekilde karşılık bulduğu konularının katılımcılara örneklerle açıklanması dersin amacını oluşturmaktadır.
HABER AJANSLARI VE HABER MERKEZLERİNDE KULLANILAN YAZILIMLAR - Salih Zeki Sarıdanişmet Katılmcıların bu ders kapsamında haber ajansları ve haber merkezleri tarafından kullanılmakta olan güncel yazılımlarla tanışmaları hedeflenmektedir. Teknolojinin şekillendirici etkileriyle etkileşimsel bir ilişki içerisinde kendini üreten habercilik ve medya sektöründe nitelikli bir profesyonel olarak yer almak isteyen tüm katılımcıların, habercilikte kullanılan yazılımların işlevleri ve yapısal özellikleri ile ilgili olarak bilgilendirilmiş olmaları dersin hedeflediği çıktıların başında gelmektedir. İNTERNET HABERCİLİĞİ - Ercüment İşleyen Bu derste katılımcıların, internetin ortaya çıkışı ve yeni medya araçlarının kitlesel iletişim ağının bir parçası haline gelmesi ile birlikte habercilerin karşılarına çıkan fırsatları tanımaları ve göz önünde bulundurmaları gereken zorlukları kavramaları hedeflenmektedir. Bununla birlikte ders kapsamında internet haberciliğinin doğasını meydana getiren dijitallik, interaktiflik, hipermetinsellik ve anındalık özelliklerinin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır. GELENEKSEL MEDYA VE YENİ MEDYA FARKI - Yrd. Doç. Dr. Volkan Aytar Bu derste öğrencilerle birlikte gazete ve televizyon haberciliği gibi geleneksel medya ile bilgisayar ve cep telefonu gibi taşınabilir iletişim araçlarının ve internetin kullanımının artması ile şekillenen yeni medyanın farkı tartışılacak, medyanın geçmişten günümüze değişimi incelenecektir. YAKINSAMALI (CONVERGENCE) HABERCİLİK - Öğr. Gör. Can Ertuna Katılımcıların ortamlararası uygulamaları tanımaları, algoritma konseptini ve bu konseptin önemini kavramaları ve yeni medya araçlarının medya ekosisteminde tuttukları yeri bu araçlarla ilişkili ekonomik-politik-teknolojik belirleyicileri öğrenmeleri dersin temel hedeflerindendir. Ders kapsamında gazetecilik alanındaki çağdaş uygulamaların incelenmesi ve öğrencilerin hikayelerini “yakınsayan” bir biçimde anlatmaları için temel becerilerle donatılmaları amaçlanmaktadır. SOSYAL MEDYA VE EĞİLİM YAKALAMA - Öğr. Gör. Nevgül Anbarlılar Küresel bilgi akışında gün geçtikçe daha da merkezi bir rol üstlenen sosyal medyanın gündemi belirlemedeki gücünü ve bağlantılı olduğu sosyal etki mekanizmalarının doğasını konu edinen ders, yeni medya araçlarının kullanılması ile yaratılan toplumsal eğilimleri ve bu eğilimlerin ortaya çıkış sürecinde etkili olan manipülatif enstrümanları tanıtmayı hedeflemektedir. HABERCİLİKTE SOSYAL MEDYA KULLANIMI - Öğr. Gör. Çağla Öztek Dersin amacı; katılımcıların habercilikte sosyal medyayı nasıl ve hangi amaçlarla kullanabileceklerini kavramalarıdır. Ders kapsamında sosyal medyanın; haberin oluşturulması süreçlerindeki kullanımı, bu süreçlerde habercileri bekleyen tehlikeler ve olası hatalar, sosyal medya aracılığıyla haberin hedef kitleye ulaştırılması sırasında dikkat edilmesi gerekenler, okurun haber ile girdiği etkileşimden doğan dijital çıktıların yönetilmesi başlıklarının üzerinde durulmaktadır. KULLANICI BAZLI İÇERİK VE YURTTAŞ HABERCİLİĞİ - Yrd. Doç. Dr. Tirşe Erbaysal Yeni medya araçlarının sunduğu olanaklar sayesinde ortaya çıkmış olan yurttaş haberciliğinin yapısı ile beraberinde getirdiği fırsatları ve riskleri merkezine alan derste katılımcıların; internetin tarihi, Web 2.0 kavramı ve bu kavramın dijital dünyaya etkileri, bilginin demokratikleşmesi ve haberciliğin de bu doğrultuda yeni formlar kazanması ile ilgili konularda bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS GRUPLARI

Kitle İletişiminin ve Gazeteciliğin Temel İlke - Kuramları Prof. Dr. Haluk Gürgen - BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Danışmanı (15 Şubat Perşembe)
Gazeteciliğin ve Haberin Tanımı Yrd. Doç. Dr. Hakkı Öcal
Günümüzde Haberin ve Haberciliğin Önemi Öğr. Gör. Ali Kırca
Haber Kaynakları ve Haber Toplama Öğr. Gör. Mehmet Güler
Haber Yazma, Başlık ve Spot, Haber Girişi Yrd. Doç. Dr. Hakkı Öcal
Haber Türleri Öğr. Gör. Rıdvan Akar
Habercilikte Röportaj ve Söyleşi Öğr. Gör. Rıdvan Akar
Haber Ajansları Öğr. Gör. Mehmet Güler
Habercilik Etiği Faruk Bildirici
Temel Haber Yazma Teknikleri Öğr. Gör. Rıdvan Akar
Haber Türlerine Göre Haber Yazma-İç Haberler Öğr. Gör. Mehmet Güler
Haber Türlerine Göre Haber Yazma-Dış Habeler Öğr. Gör. Ayşe Karabat
Haberin Takibi ve Düzenlenmesi
Haberi Destekleyecek Unsurlar Öğr. Gör. Çağla Öztek
Fotoğrafın Temelleri Yrd. Doç. Dr. Tolga Hepdinçler
Fotoğraf Haber İlişkisi Tolga Adanalı
Foto-Muhabirliği, Foto-Röportaj Teknikleri Abdurrahman Antakyalı
Multimedya Uygulamaları (Fotoğraf) Öğr. Gör. Tanzer Ercanpolat
Kamera Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Erkan Büker
Hareketli Görüntünün Temel Unsurları Yrd. Doç. Dr. Tolga Hepdinçler
Habercilikte Kurgunun Önemi ve Teknikleri Hamdi İstanbullu
TV Haberciliği (Video-Haber İlişkisi) Hamdi İstanbullu
Haberciliğin Yeni Teknolojileri: Akıllı Telefon -  Dijital Veri Transferi Teknolojileri Kutay Bal
Haber Ajansları ve Haber Merkezlerinde Kullanılan Yazılımlar Salih Zeki Sarıdanişmet
İnternet Haberciliği Ercüment İşleyen
Geleneksel Medya ve Yeni Medya Farkı Yrd. Doç. Dr. Volkan Aytar
Yakınsamalı (Convergence) Habercilik Öğr. Gör. Can Ertuna
Sosyal Medya Platformları ve Eğilim Yakalama Öğr. Gör. Nevgül Anbarlılar
Habercilikte Sosyal Medya Kullanımı Öğr. Gör. Çağla Öztek
Kullanıcı Bazlı İçerik ve Yurttaş Haberciliği Dr. Tirşe Erbaysal Filibeli
Spor, Siyaset, Diplomasi, Ekonomi, Magazin, Kültür-Sanat, Kriz-Afet, Savaş Muhabirliği
Sürekli yayınlar ekler söyleşiler (Çınar Oskay), Polis-adliye muhabirliği (Hasan Erşan), Diplomasi muhabirliği, Politika muhabirliği, Kültür-sanat muhabirliği (İhsan Yılmaz), Spor muhabirliği (Uğur Demirkırdı), Sağlık muhabirliği (Buse Özel),  Magazin/Lifestyle  muhabirliği (Savaş Özbey), Yerel Gazetecilik (Salih Uçar), Web editörlüğü (Ercüment İşleyen), Foto muhabirliği  (Tolga Adanalı / Abdurrahman Antakyalı), Görüntülü Habercilik (Hamdi İstanbullu),  Haber montaj – prodüksiyon (Hamdi İstanbullu), IPTC Standards/Ajansçılık (Salih Zeki Sarıdanişmet), Çevre ve Arkeoloji  (Ömer Erbil),  Savaş Fotoğrafçılığı (Sebati Karakurt) Her öğrenci bir alan seçecektir. Eğitim alanları yanda verilmektedir. Ön mülakat ve sonraki süreçlerde açılacak modüller ve eğitmenler belirlenecektir. Teorik eğitimler 2 saat sürecektir.
Polis-adliye muhabirliği (Gökhan Danacı), Diplomasi muhabirliği, Ekonomi muhabirliği (Osman Şenkul),  Politika muhabirliği, Kültür-sanat muhabirliği (İhsan Yılmaz), Spor muhabirliği (Uğur Demirkırdı), Sağlık muhabirliği - (Buse Özel),  Magazin muhabirliği (Savaş Özbey), Web editörlüğü (Rıza Gereniz), Foto muhabirliği (Tolga Adanalı /Can Erok), Görüntü Haberciliği (Hamdi İstanbullu), İstihbarat (Hasan Murat Erşan), Ajans (Salih Zeki Sarıdanişmet), Savaş Muhabirliği (İrfan Sapmaz), Antalya Bölge Müdürü (Salih Uçar), İzmir Bölge Müdürü (İlyas Özgüven) Ustalar yanındaki staj süresi ve aktiviteler DHA tarafından belirlenecektir. Bu süre içersinde aşağıda belirlenen mesleki gelişim dersleri alınacaktır
Türkiye Siyasal Hayatı ve Kurumları Doç. Dr. Burak Küntay - BAU Sos. Bil. Enst. Müd. Siyaset Okulu Direktörü
Kamuoyu Yoklamalarını Anlamak ve Yorumlamak Prof. Dr. Yılmaz Esmer - BAU Eski Rektörü
Medya Hukuku ve Fikri Haklar Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu - BAU Hukuk Fakültesi Dekanı
TV Haberciliği ve Canlı Yayın Öğr. Gör. Ali Kırca - BAU İletişim Fak. Öğretim Görevlisi
Araştırma Okur-Yazarlığı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher - BAU İletişim Fakültesi Dekanı
Yaratıcı Düşünce ve Fikir Üretme Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Şafak Şahin - BAU İletişim Fakültesi Dekan Yrd.


Note: Programın (Ders Tarihleri-Eğitmenler) değişiklik hakkını International News Academy saklı tutar.
International News Academy'de Eğitim Almak İçin: